rejestracjalogowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe

Gdy znika zasilanie, REC3 je przywraca.

Wyłącznik różnicowoprądowy REC3 występuje w postaci dwu- oraz czterobiegunowej i jest wyposażony w inteligentny układ samoczynnego ponownego załączenia, dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo osób i chroni instalację elektryczną.

Powrót